Symptoms conditions allergies

I'm sick.

Jam i/e sëmurë. m/f

yam ee/e suh-moo-ruh

It hurts here.

Mëdhembkëtu.

muh dhemb kuh-foo

1 have (a)...

asthma

Jam me azëm.

yam meo-zuhm

bronchitis

Jam me bronkit.

yam me bmn-keet

constipation

Jam bërëkaps.

yam buh-fuh kaps

cough

Jam me kollë.

yam me/ro-lluh

diarrhoea

Mëshkonbark.

muh shkon bark

fever

Kam temperaturë.

kamtem-pe-ra-foo-ruh

headache

Kam dhimbje koke.

kam dheem-bye ko-ke

heart condition

Jammezemër.

yam meze-muhr

nausea

Mëpërzihet.

muh puhr-zee-het

pain

Kam dhimbje.

kam dheem-bye

sore throat

Mëdhembingrykët.

muh dhem-been grew-kuht

toothache

Mëdhembdhëmbi.

muh dhemb dhuhm-bee

I'm allergic to...

Kam alergjindaj...

kama-ler-dyeendai...

antibiotics

antibiotikëve

an-tee-bee-o-fee-kuh-ve

anti

ilaçeve

ee-/i/-che-ve

inflammatories

antipezmatuese

an-tee-pez-ma-foo-e-se

aspirin

aspirinës

as-pee-ree-nuhs

bees

bletëve

We-tuh-ve

codeine

kodinës

ko-dee-nuhs

penicillin

penicilinës

pe-nee-tsee-/ee-nuhs

antiseptic

antiseptikm

an-tee-sep-fee/r

bandage

fasho-

/¡j-sho

condoms

prezervativ m

pre-zer-va-feev

contraceptives

kontraceptiv m

kon-tra-tsep-feei/

diarrhoea medicine

ilaçpërdiarrenë m

ee-/i7c/)puhrdee-a-rre-nuh

insect repellent

ilaçinsektlargues m

ee-lach een-sektlargooes

laxatives

laksativm

lak-sa-feev

painkillers

ilaçkundër

ee-/oc/i/roon-duhr

dhimbjes m

dheem-byes

rehydration salts

kripëra

kree-pu/j-ra

rihidruese f pl

fee-hee-droo-e-se

sleeping tablets

hape gjumi f pl

ha-pe dyoo-mee

0 0

Post a comment